บทความ
ช่วยเคลียร squid
[ 2018-03-15 09:34:50 ]

อันดับแรกทำ file เคลียร squid ก่อนครับ

โดยการพิมพ์ 

nano /etc/squid.sh   # file squid.sh จะอยู่ใน folder etc

#---Clear Squid---#
service squid stop
rm -rf /var/spool/squid/
mkdir -p /var/spool/squid
chown squid:squid /var/spool/squid/
chmod 777 /var/spool/squid/
squid -z
service squid start

 

แล้วกด Ctcl+o  #เพื่อ save
แล้วกด Ctrl+x  #เพื่อออก

พิมพ์   chmod 755 /etc/squid.sh   #เพื่อกำหนดสิทธิ์  

จากนั้นหากต้องการตั้งเวลาการทำงานของ squid.sh
ให้พิมพ์   crontab -e
กด i
พิมพ์  0 5 * * * /etc/squid.sh      #squid.sh จะทำงานตอนี 5  ในการนับจะเป็น         0  คือนาที  5 คือชั่วโมงของวัน  *ที่ 1 สัปดา *2  เดือน   *3ปี  เช่นหาก สั่งทำงานทุกวันจันทร ของเดือนมกราคม เวลาตี 5  ตัวอย่าง   0 5 2 1 *