ตัวอย่างเอกสารขอใช้ Software p2nsoft

 

สำคัญ เอกสารต้องมีตราประทับของโรงเรียนด้วยนะครับ

ให้ส่งมาในนาม P2NNetwork เท่านั้น

ให้ส่งเอกสารมาที่ Email : highspeednew@hotmail.com 
เนื่องจาก info@p2nnetwork.com มีปัญหาเรื่องส่ง file เล็กน้อยครับ