ผลงาน
ระบบ WiFI บ้านเอื้ออาทร เชียงใหม่
[ 21/05/2556 ]

ผลงานติดตั้งระบบ wifi โดน Sector solomon + Rocker M2 2.4Ghz ระยะหวังผล 200M โดยการต่อ Repeater เป็นทอด ๆ โดยใช้ Sector เป็น Point แรก จุดสุง เพื่อให้อาคารอื่นซึ่งใช้ Nano station เป็นจุดรับและส่งลงมาให้ Ap เป็นตัวรับอีกทีเพื่อกระจายสัญญาณในตึก